עוגן לעמותות וחל”צ

“עוגן – קרן להלוואות חברתיות” נותנת הלוואות גישור בריבית חברתית עד לקבלת כספים מהמדינה במסגרת הסכמי התקשרות.

גובה ההלוואות: עד 650,000 ₪ אך לא יותר מ-30% מהמחזור

תנאי סף

 • תאגיד חוקי שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • הסכם התקשרות עם משרד ממשלתי בסכום העולה על 100,000 ש”ח בשנה
 • מכירת שירותים של לפחות שנה למשרדים ממשלתיים
 • אין איסור בתקנון המלכ”ר לקחת הלוואה
 • לא מופיע ברשימת הגופים להם יש איסור בחוק לקחת אשראי / מחזיק בפטור ממשרד האוצר
 • מחזור מינימאלי – 1 מיליון ₪
 • וותק – 3 שנים לפחות
 • התאגיד אינו מצוי בהליך פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם
 • חשבון התאגיד אינו מוגבל ואף אחד ממורשי החתימה בתאגיד אינו בעל חשבון מוגבל

התהליך

 • פונים לעוגן באמצעות הטופס בתחתית העמוד
 • נפגשים עם נציג עוגן
 • מגישים בקשה לקבלת הלוואה בצירוף המסמכים הדרושים
 • מקבלים תשובה מעוגן
 • מחתימים את חשב המשרד הממשלתי על המחאת הזכות
 • מקבלים את הכסף לחשבון
 • ההחזר החודשי על הריבית יורד בהוראת קבע מחשבון הבנק

המסמכים שצריך להציג

 • דוחות כספיים מבוקרים של השנתיים האחרונות + דו”ח מילולי
 • מסמכים אודות ההתקשרות בגינה מבוקש האשראי (הסכם חתום בתוקף)
 • דו”חות ריכוז יתרות מהבנקים עמם עובד הארגון
 • דו”חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל ההלוואות הקיימות
 • תדפיסי תנועות בחשבונות השוטפים של הארגון משלושת החודשים האחרונים
 • דו”ח עדכני ממערכת מרכב”ה
 • 3 דוחות ביצוע אחרונים שהוגשו למשרד הממשלתי
 • לעמותות – אישור ניהול תקין עדכני
 • היתר ללקיחת אשראי בתוקף ממשרד האוצר/פנים – (רלוונטי רק לגוף “מתוקצב” או “נתמך” בהתאם לחוק יסודות התקציב).
 • תקציב מאושר בשנת הבקשה
 • דו”ח ביקורת רשם עמותות, לרבות דו”ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • דו”ח ביקורת עומק חשב כללי, לרבות דו”ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • תעודת רישום עמותה / חל”צ / חברה בע”מ (תעודת התאגדות)
 • תקנון עמותה / חל”צ / חברה בע”מ

מעוניינים? מלאו את הטופס מטה ונחזור אליכם בהקדם